نرم افزار JTool by JiMiKing (Lite) version

JTool by JiMiKing v1.2 Lite version - FRP OEM OFF ADB-ROOT این تب برای گوشی های روت شده کاربرد دارد. لذا گوشی باید روت باشد و گزینه دیباگ فعال و با کامپیوتر همگام سازی شده باشد. با توجه به این پیش نیازها گوشی را در حالت روشن به کامپیوتر وصل کنید و سپس میتوانید دستگاه [...]
ادامه مطلب